Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu bifood.cz

Verze č. 1, platná od 1. 10. 2020.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.rajnabytku.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bifood.cz, který provozuje společnost ALPI home spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Nekázanka 882/7, PSČ 110 00, DIČ CZ28934156 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka .154090

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: ALPI home s.r.o.
Sídlo: Nekázanka 882/7 , 110 00 Praha 1
IČO: 28934156
DIČ: CZ28934156

Kamenná prodejna: Nekázanka 882/7, 110 00 Praha 1
e-mailová adresa: obchod@alpihome.cz nebo info@alpihome.cz
tel.: +420 777 793 580,+420 737 209 199

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154090 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost ALPIhome spol. s r.o.“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení čl. 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.
1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití na komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.
2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.rajnabytku.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek.
2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.
3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.
3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.
3.6 V souladu s § 53 odst. 7 ObčZ. má kupující – spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Náklady související s vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
3.7 V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese obchod@alpihome.cz, nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 199 nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

4. Platba za zboží

4.1 bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné následujícími způsoby (i) bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u RB (ii) kreditní kartou na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u RB (Raiffeisen bank), (iii) osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti GEIS doprava- , je-li zboží zasíláno na dobírku.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“).
5.2 Zásilky jsou zasílány společností Geis CZ.sr.o Modletice 128 AOS II 251 01 Řičany ICO 28934156 podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
5.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností GEIS) zápis o škodě. Tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu písemně nebo na e-mailovou adresu obchod@alpihome.cz. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu doporučujeme udělat písemně nebo na e-mailovou adresu obchod@alpihome.cz. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
5.4 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, je o tom povinen informovat společnost GEIS napsat na předavací doklad duvod nepřevzatí podepsat doklad a informovat společnost GEIS tel. 00420 951 277 777 nebo info@geisparcel.cz, pokud byla doprava prováděna společností GEIS reklamace , a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena a vyžádat si u společnosti GEIS sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu aGEIS etikety na emailovou adresu obchod@alpihome.cz.
5.5 Dopravné u zásilek přepravovaných společností GEIS závisí na hodnotě objednávky v rozmezí 120 Kč - 370 Kč, při objednávce nad 20.000,- Kč je dopravné zdarma.
5.6 Pokud je zásilka doručována společností GEIS, není obvykle zákazník touto společností předem kontaktován. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl zákazník zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.
5.7. Při objednání 2 kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího výrobku.
5.8 Zákazník je povinen uhradit náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zákazník nepřevezme od společnosti GEIS zaslané zboží, z důvodů na straně zákazníka, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nenahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy na e-mailové adrese obchod@alpihome.cz, nebo info@alpihome.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 199. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.6 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
6.8 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.9 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.
6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
6.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.12 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:
- 6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
- 6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
- 6.12.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
- 6.12.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení vad do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
6.13 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- 6.13.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.
- 6.13.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
- 6.13.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.
6.14 Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. Kupující může uplatnit reklamaci následujícími způsoby: (i) dopisem doručeným prodávajícímu, (ii) elektronickou poštou na adresu obchod@alpihome.cz, nebo (iii) telefonicky na tel. č. +420 737 209 199.  Doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží na e-mailovou adresu obchod@alpihome.cz.
6.15 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu, kterého vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
7.4 Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny prostřednictvím příslušného formuláře na internetové stránce www.alpihome.cz, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel. č. +420 737 209 199.
7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:
a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností GEIS, DHL nebo společnosti PPL, Česka pošta ,podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí podle § 5 ZOOÚ s těmito skutečnostmi:
a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.
b. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
d. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis, DHL nebo společnosti PPL,Česka pošta, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
e. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 1. 10. 2020.